CÔNG CỤ ĐỊNH GIÁ
Giá cổ phiếu hiện tại nghìn VND
Giá thực hiện quyền nghìn VND
Thời gian còn lại đến kỳ đáo hạn ngày
Độ lệch chuẩn %
Lãi suất phi rủi ro %/năm
Tỷ lệ chuyển đổi n : 1
Thị giá chứng quyền nghìn VND
KẾT QUẢ ĐỊNH GIÁ
ĐỒ THỊ
Độ lệch chuẩn ngụ ý %
Độ lệch chuẩn ngụ ý điều chỉnh Do chứng quyền Việt Nam sử dụng bình quân 5 ngày cuối để xác định thanh toán, tính toán được điều chỉnh cho phù hợp. Các chỉ số Hy Lạp vẫn tính bằng mô hình BS
Khi số liệu được chuyển từ bảng giá PHS, trong trường hợp thời hạn còn lại của CW thấp hơn 5 ngày, giá cổ phiếu đã qua sẽ tự động được sử dụng trong tính toán.
%
Giá chứng quyền trên lý thuyết nghìn VND
Giá chứng quyền trên lý thuyết điều chỉnh Do chứng quyền Việt Nam sử dụng bình quân 5 ngày cuối để xác định thanh toán, tính toán được điều chỉnh cho phù hợp. Các chỉ số Hy Lạp vẫn tính bằng mô hình BS
Khi số liệu được chuyển từ bảng giá PHS, trong trường hợp thời hạn còn lại của CW thấp hơn 5 ngày, giá cổ phiếu đã qua sẽ tự động được sử dụng trong tính toán.
nghìn VND
Delta
Gamma
Vega
Theta
Rho
Lưu ý:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cung cấp công cụ định giá chứng quyền chỉ mang tính chất tham khảo và hỗ trợ để Quý Khách hàng tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán. Giá lý thuyết của chứng quyền được định giá bằng công cụ này có thể khác biệt so với giá trị thị trường của chứng quyền. Quý Khách hàng là người quyết định và chịu trách nhiệm cuối cùng về khoản lãi lỗ trong những giao dịch mua và bán chứng quyền do mình đưa ra.